Algemene verkoopsvoorwaarden

1) Toepasselijkheid en afwijkingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. Uw bestelling is pas definitief wanneer deze bevestigd is door M e d i a m bvba via e-mail. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven al de overige punten van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht.

De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of de bestelbon.

 

2) Prijzen 

o Alle vermelde prijzen op de prijslijst zijn vermeld in Euro, exclusief BTW en andere taxen (recupel, bebat, auvibel,…). 

o Eventuele transportkosten worden vermeld op de prijslijst.

o Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

o M e d i a m bvba behoudt zich het recht om haar prijzen op elk moment te wijzigen.

o M e d i a m bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor (type)fouten die in aanbiedingen en of elders op de website zouden voorkomen.

 

3) Levering

De producten worden verstuurd naar het adres dat is opgegeven bij de bestelling.

De op de website vermelde leveringstijden zijn indicatief en niet bindend. Indien de bestelde producten niet binnen de 30 dagen worden geleverd, kan de overeenkomst als ontbonden beschouwd worden. M e d i a m bvba zal dan onmiddellijk de reeds betaalde sommen terugstorten.

Het niet of laattijdig leveren, kan in geen geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen.

 

4) Transport, risico

Behoudens tegengesteld beding, zijn de transportkosten en risico’s van het materiaal, de terugzending van het herstelde of vervangen materiaal voor de koper, ten laste van de koper.

 

5) Waarborg

Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk of per e-mail bij ons toekomen. De klant moet bij ontvangst van de goederen een eerste controle uitvoeren m.b.t. o.a. levering van het juiste product, juiste kleur, juiste aantal, zichtbare gebreken,… Indien er afwijkingen zijn, moet dit onmiddellijk schriftelijk gemeld worden. De goederen dienen binnen de 48 uur na in ontvangst name grondig gekeurd te worden en onmiddellijk schriftelijk gemeld te worden. Iedere klacht na genoemde termijn is ongeldig.

De goederen dienen zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Minieme afwijkingen, gewoonlijke of technische onvermijdbare gebreken, alsook kleine kwaliteits-, kleur-, maat-, of afwerkingsverschillen zullen tot geen klachten aanleiding kunnen geven.

Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

Indien klachten gegrond bevonden worden, zullen de verplichtingen van Mediam BVBA zich beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of van gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding gehouden te kunnen zijn. De gebreken of defecten welke veroorzaakt werden door een onoordeelkundig gebruik en installatie, slordig onderhoud of welke reeds door derden hersteld of gemanipuleerd werden, vallen in ieder geval buiten de waarborg.

 

6) Betaling

Voor de bestellingen van producten zijn de volgende betalingsmogelijkheden van toepassing:

o Betaling via overschrijving

o Betaling via Mollie of Payconiq

Onze leveringen zijn betaalbaar zonder enige vermindering wegens kosten of korting. Het louter vervallen van de termijn geldt als ingebrekestelling, zonder dat Mediam BVBA aan de schuldenaar één of meerdere aanmaningen zou dienen te versturen.

 

7) Wanbetaling

Rekeningen die niet betaald werden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest ten belopen van 12% per jaar, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd. Door het niet-betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk nietig beschouwd worden. De betalingsvoorwaarden, contractueel bij de verkoop overeengekomen en vermeld op onze factuur, worden onder geen enkele voorwaarde geschorst, tenzij anders en schriftelijk bevestigd door beide partijen, overeengekomen.

Bij niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, zal bovendien, als schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheer- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz…), het bedrag van de hoofdsom verhoogd worden met minimum 10%, onverminderd de intrestkosten. En dit met een minimum van € 100. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Mediam BVBA en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking.

 

8) Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Mediam BVBA zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in  hun staat bewaren. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

 

9) Persoonsgegevens

M e d i a m bvba zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .

M e d i a m bvba neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

10) Toepasbaar recht

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor ieder geschil tussen beide partijen erkent de koper de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout.